دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با شبکه بناب
مطالب/ جلسه جمعبندی بازدید از بناب                            
      جلسه جمعبندی بررسی مسائل مالی شبکه بهداشتی، درمانی و بیمارستان های شهرستان نباب
دوشنبه 11 بهمن 1395
مطالب/ بازدید از شبکه بناب                            
      معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به همراه مدیران زیر مجموعه از شبکه بناب بازدبد نمودند.
شنبه 1 آبان 1395