دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با معاونت درمان
مطالب/ جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع با معاون محترم درمان دانشگاه                            
      جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع با معاون محترم درمان دانشگاه در خصوص راه اندازی بیمارستان های چاراویماق و ورزقان
يکشنبه 23 آبان 1395