دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با بیمارستان مرند
مطالب/ بخش همودیالیز بیمارستان آیت الله حجت کوه کمری شهرستان مرند افتتاح شد                            
      بخش همودیالیز بیمارستان آیت الله حجت کوه کمری شهرستان مرند افتتاح شد
شنبه 21 مرداد 1396