دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ اولین جلسه تعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سازمان برنامه و بودجه استان                            
      اولین جلسه تعامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سازمان برنامه و بودجه استان در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع
سه شنبه 19 بهمن 1395
مطالب/ هجدهمین جلسه شورای مدیران                            
      هجدهمین جلسه شورای مدیران مورخ 1395/06/08
دوشنبه 8 شهريور 1395
مطالب/ جلسه هم اندیشی                            
      جلسه هم اندیشی معاونین توسعه قطب شمالغرب کشور
چهارشنبه 3 شهريور 1395