دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با تقدیر و تشکر
مطالب/ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      تقدیر مدیرکل بیمه سلامت از آقای دکتر دینوری
چهارشنبه 8 شهريور 1396