دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  برچسب شده با سرپرست مالی
مطالب/ انتصاب                            
      انتصاب آقای سید هاشم میراب مرتضوی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه
يکشنبه 4 مهر 1395