دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 آرشیونشریات معاونت
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

فرایندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

فرایندهای

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
سه شنبه 8 فروردين 1396

برنامه استراتژیک

معاونت توسعه مدیریت و منابع ...
يکشنبه 22 اسفند 1395

دستورالعمل تکمیل گزارش

عملکرد مالی
يکشنبه 22 اسفند 1395

دستور العمل تکمیل فایل اطلاعات

درآمد بیمارستان ...
يکشنبه 22 اسفند 1395

آئین نامه اجرایی

پرونده بالینی و مالی بیماران بستری ...
يکشنبه 24 بهمن 1395

مراحل

هشتگانه تصمیم گیری...
يکشنبه 24 بهمن 1395

سی نکته

مدیریتی ...
يکشنبه 24 بهمن 1395

نقشه استراتژی تبدیل دارایی های

نامشهود به پیامدهای مشهود...
يکشنبه 3 بهمن 1395

رهاورد توسعه اندیشان

نشریه آموزشی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
شنبه 22 خرداد 1395

از بی نظمی تا نظم

سازماندهی شخصی و شغلی در شش قدم ساده
پنجشنبه 19 فروردين 1395