دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :خانم مریم نام خانوادگی:صفری
سمت سازمانی :کارشناس امور اداری و مسئول دفتر معاونت شماره تماس :33355934
  شرح وظایف مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

1.       هماهنگی جلسات مربوط به قائم مقام معاونت

2.       پاسخگویی و راهنمایی مراجعین

3.       تنظیم وقت ملاقات برای کارکنان و مدیران

4.       تهیه صورتجلسات مربوط به شورای مدیران و ارسال به کارتابل قائم مقام

5.       پیگیری دستورات معاون و قائم مقام

6.       تهیه و تنظیم برخی نامه ها، ماموریت ها و لیست اضافه کار و کارانه مدیریتهای تحت سرپرستی

7.       تحویل نامه های مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع و ارجاع به واحدهای ذیربط

 

 
 اتوماسيون اداري