دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  قوانین ،شیوه نامه ،بخشنامه و دستورالعمل های داخلی

Book_ghavanin_92
اجرای تصمیمات قضایی
احکام دیوان عدالت اداری
ادامه خدمت ایثارگران
استعلام تجهیزات پزشکی

اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجم
اعتراض به دادنامه ها
انبارها
آیین نامه پذیرش و ترخیص
بخشنامه بیمه ها
بخشنامه جرایم بیمه ای
بخشنامه دبیرخانه متمرکز
بخشنامه درآمد وصولی
بخشنامه کارانه بر مبنای وصولی
بکارگری نیروها قبل از طرح
پاسخگویی به مراجع قضایی
پرداخت عیدی کارکنان
پرداخت عیدی
تدوین برنامه عملیاتی
مراحل تهیه پیشنویس دراتوماسیون اداری
دستورالعمل
دستورالعمل پذیرش تا ترخیص
دستورالعمل تکمیل گزارش عملکرد مالی
دستورالعمل درآمد
زیج درآمد
سایت معاونت توسعه
شیوه نامه تنظیم و بررسی قراردادهای دانشگاه
ضریب حقوقی
فرایند واگذاری
برون سپاری
بررسی قراردادها
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون کار
قانون مالیتهای مستقیم
قانون محاسبات عمومی
قوانین واگذاری مدیریت
کسر کار جانبازی
کمیته سه نفره
کمیته صیانت
ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
نصاب معاملات