دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 تماس با ما
آدرس: تبریز- خیابان آزادی- خیابان گلگشت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                       

تلفن: 25-33355921                       

دورنویس: 33359680                       

آدرس پست الکترونیک:                       

logistic.vc@tbzmed.ac.ir