دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محتوا/ فیلم                            
     
شنبه 21 مرداد 1396
مطالب/ مسابقه طراحی نمازخانه ساختمان مرکزی                            
      مسابقه طراحی نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 26 خرداد 1395
مطالب/ اولين جلسه برون سپاري دانشگاه در سال 1395                            
      اولين جلسه برون سپاري دانشگاه در سال 1395
چهارشنبه 18 فروردين 1395
مطالب/ آخرین جلسه کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      آخرین جلسه کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 26 اسفند 1394
مطالب/ برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 24 اسفند 1394