دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  برچسب شده با معاونت درمان
مطالب/ جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع با معاون محترم درمان دانشگاه                            
      جلسه مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع با معاون محترم درمان دانشگاه در خصوص راه اندازی بیمارستان های چاراویماق و ورزقان
يکشنبه 23 آبان 1395