دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  برچسب شده با بیمارستان مرند
مطالب/ بخش همودیالیز بیمارستان آیت الله حجت کوه کمری شهرستان مرند افتتاح شد                            
      بخش همودیالیز بیمارستان آیت الله حجت کوه کمری شهرستان مرند افتتاح شد
شنبه 21 مرداد 1396