دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  برچسب شده با تقدیر و تشکر
مطالب/ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      تقدیر مدیرکل بیمه سلامت از آقای دکتر دینوری
چهارشنبه 8 شهريور 1396